Menu

Opleiding Teelt

Bij het werken in de akkerbouw, fruitteelt en (glas)tuinbouw staat u vaak aan de basis van consumentenproducten. Het telen van deze producten is vakmanschap en hiervoor heeft u benodigde kennis nodig. Binnen de sector zult u goed moeten leren omgaan met weersomstandigheden, werkdruk en gevaren die uw gewas kunnen aantasten. Er gelden hoge kwaliteitseisen, milieuvoorschriften, nieuwe technieken en machines waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en u dient van alles op de hoogte te zijn.

 

Tijdens de opleiding teelt wordt ingegaan op alle aspecten die u als vakman dient te weten en de opleiding valt onder de mbo-opleiding teelt (niveau 3). U werkt nauw samen met uw werkgever of stagebedrijf om, alle kennis die u in de lessen opdoet, in de praktijk in uitvoering te brengen. De beroepspraktijkvorming (BPV) is dan ook een cruciaal onderdeel van de opleiding.

 

Hoe werkt het?

X

De mbo-opleiding teelt (niveau 3) is een beroepsgerichte opleiding die perfect aansluit op de praktijk. In de opleiding is o.a. aandacht voor teeltvoorbereidingen, verzorging gewas, oogsten, gewasbescherming en het samenwerken met collega's. 

 

De opleiding is opgebouwd rond een aantal vakspecialistische kerntaken die u tijdens het uitoefenen van uw beroep zult tegenkomen en daarnaast bestaat de opleiding uit een aantal algemene modules. Het onderwijsprogramma is hiermee afgestemd op het kwalificatiedossier waarin de eisen voor de opleiding vanuit de overheid staan beschreven voor. Naast de lessen wordt van u verwacht dat u de theorie in de praktijk in uitvoering brengt. De beroepspraktijkvorming (BPV) is hierdoor een belangrijk onderdeel van de opleiding. Voor de opleiding teelt dient u dan ook minimaal 600 uur (op jaarbasis) werkzaam te zijn binnen de sector. Dit kan via een stage-overeenkomst, maar ook gewoon in dienstverband. In beide situaties zult u, afhankelijk van uw onderwijsprogramma, opdrachent in de praktijk moeten uitvoeren.

 

Welke lessen kunt u volgen?

Er worden voor de opleiding teelt in totaal 36 lessen verzorgd. Welke lessen u moet volgen is geheel afhankelijk van uw kennis en ervaring en wordt tijdens de intake vastgesteld. Het onderstaande programma is voor de volledige opleiding en houdt dan ook geen rekening met uw persoonlijke situatie.

 

Les Les
1 Teeltvoorbereiding 13 Veiligheid, hygiene en ergonomie
2-3 Teelt 14 Leidinggeven
4 Verzorgen gewas 15 Communicatie, planning
5-6 Kwaliteit 16-21 Gewasbescherming
7-8 Oogst 22-25 Nederlands
9 Apparatuur, machines en reparatie 26-29 Rekenen
10 Terreinen en gebouwen 30-31 Loopbaan en Burgerschap
11 Informatie in de keten, planning 32-36 Keuzedelen
12 Kosten en opbrengsten

 

De kosten en duur van de opleiding is afhankelijk van het onderwijsprogramma dat vanuit de intake aan u wordt voorgeschreven. We maken hierbij gebruik van de volgende drie pakketten:

 

Volledig onderwijsprogramma (€ 4.950,-)*
U volgt alle lessen (vaktechnisch, generiek en keuzedelen) in de opleiding. Dit pakket gaat uit van minimale tot geen kennis van de aangeboden lesstof. De duur van de opleiding is hiermee vergelijkbaar met de traditionele onderwijsinstellingen en bedraagt circa 2-3 jaar.

 

Vaktechnische programma (€ 3.495,-)*

Uit de intake blijkt dat u alleen op vaktechnisch gebied kennis/vaardigheden tekort komt. De lessen voor generieke vakken (o.a. Nederlands, rekenen) worden niet in rekening gebracht. De duur van de opleiding is hiermee beperkt tot 1 of 2 jaar, afhankelijk van de intensiteit waarmee u lessen wilt volgen.

 

Verkort programma (€ 1.995,-)*

Uit de intake blijkt dat u naast de generieke vakken óók 50% van de vaktechnische lessen niet hoeft te volgen. U doorloopt hiermee het snelle onderwijsprogramma en de opleidingsduur ligt tussen de 6 en 12 maanden. 

 

Overige kosten:

- Intake (€ 295,-)
De kosten van de intake worden verrekend met de kosten van de opleiding wanneer de opleiding wordt gestart.

 

- Lesmateriaal (€ 350,-)
U krijgt bij de start van de opleiding lesmateriaal aangeboden dat gebruikt moet worden voor zelfstudie en lessen.

 

- Examens - herkansing (€ 45,- tot € 295,- per examen)
Binnen het onderwijsprogramma is één examen per onderdeel opgenomen. Mocht u het examen onvoldoende hebben afgerond of wilt u het examen opnieuw afleggen dan worden er kosten voor een herkansing berekend. De kosten van de herkansing zijn afhankelijk van het examen dat moet worden afgelegd.

 

Bij uitzondering kan worden afgeweken van de standaard pakketten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie.

studieduur

Studieduur

6 maanden tot 3 jaar
Leerweg en niveau

Leerweg en niveau

Derde leerweg, niveau 3
Studiemethode

Studiemethode

Klassikaal, zelfstudie en BPV
diploma

Diploma

Erkende mbo-diploma
certificate

Erkening

Ministerie van OC&W
Brochure

Informatie aanvragen

Binnen de opleiding teelt is examinering een belangrijk onderdeel. Het onderwijsprogramma kan per deelnemer verschillen, maar iedere deelnemer zal alle examenonderdelen voldoende moeten behalen. Heeft u de kennis en/of vaardigheden dan moet het ook geen probleem zijn dit te laten zien. Er kan op verschillende manieren worden geëxamineerd.  Het theorie-examen is hiervan de bekendste, maar ook de Proeve van bekwaamheid zal veel worden gebruikt. Welke manier van examinering exact wordt toegepast bij welk onderdeel is terug te vinden staat in de Onderwijs- en examenregeling (OER). Alle examens die worden afgenomen staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Bij de start van de opleiding zit in het lesgeld de mogelijkheid om elk examen één keer af te leggen. Heeft u een examen niet voldoende afgerond zult u deze moeten herkansen. Ook kunt u een examen herkansen om een hoger resultaat te behalen. Voor een herkansing berekenen we extra kosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het examen. Zo zal een theorie-examen aanzienlijk goedkoper zijn dan een Proeve van bekwaamheid. Dit heeft vaak te maken met de duur en inspanning die het examen van ons of een externe partij vraagt.

 

Diplomering

Wanneer u alle onderdelen van een opleiding heeft behaald volgt de diplomering. Het diploma wat aan u wordt uitgereikt is erkend door het ministerie van OC&W en heeft hiermee een wettelijke waarde die gelijk staat aan de diploma's die worden uitgegeven door ROC's en AOC's. Het diploma staat bij het ministerie geregistreerd onder crebonummer 25536. Het diploma is hiermee te gebruiken om door te stromen naar een vervolgopleiding. U ontvangt vanuit ons naast de diploma óók een cijferlijst met de daarop behaalde scores. Mogelijke vervolgopleidingen die u kunt volgen zijn:

 

  • Vakexpert teelt en groene technologie
  • Vakexpert biologisch-dynamische landbouw
  • Vakexpert agrarisch loonwerk

 

De opleidingen Vakexpert teelt en groene technologie zijn directe vervolgopleidingen en vallen binnen hetzelfde domein.

Op basis van de intake wordt een onderwijsprogramma voor u samengesteld. Dit onderwijsprogramma kan bestaan uit klassikale lessen, zelfstudie en specifieke BPV-opdrachten. Hoe het onderwijsprogramma er voor u uit komt te zien is volledig afhankelijk van de kennis en vaardigheden die u bij aanvang van de opleiding beheerst. Binnen de opleiding zal de nadruk altijd liggen op het leren in de praktijk. 

 

Klassikale lessen of zelfstudie

De klassikale lessen worden door trainers gegeven die jarenlang in de sector actief zijn geweest. Er geldt voor de klassikale lessen geen aanwezigheidplicht. U kunt hierdoor zelf bepalen of u de lesstof via zelfstudie of een les tot u wilt nemen.  Ons advies blijft hierbij altijd de klassikale lessen te volgen, daar interactie met de trainer beter blijft bekleven.

 

BPV-opdrachten

Het in uitvoering brengen van de opgedane kennis in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de BPV. Theoretisch kunnen uitleggen hoe iets werkt is iets anders dan de activiteit daadwerkelijk uitvoeren. De intake geeft dan ook aan welke BPV-opdrachten u moet maken om de benodigde kennis in de praktijk op te doen. Deze BPV-opdrachten maakt u in samenspraak met uw BPV-begeleider van uw bedrijf. Hij zal deze opdrachten dan ook in uw situatie beoordelen en feedback geven.