Menu

Bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VGA) van kracht. De VGA stelt dat bedrijven die persoonsgegevens verwerken minimaal aan deze verordening moeten voldoen. Ook Terra trainingen verwerkt persoonsgegevens en heeft hierom een heldere richtlijn opgesteld hoe deze gegevens worden gebruikt en beschermd.

De richtlijn in algemene zin
Het onnodig bewaren van persoonsgegevens wordt zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij wordt het principe ‘hebben we het niet nodig, wordt het ook niet bewaard’ gehanteerd. Als opleider ontkom je echter niet aan het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Het is tenslotte onze taak aantoonbaar te maken dat u benodigde cursus heeft gevolgd, aanwezig bent geweest en deze voldoende heeft afgesloten. Wat wordt er dan allemaal bewaard:

- Volledige naam deelnemer(s)
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- E-mailadres(sen)
- Telefoonnummer

Deze gegevens worden gebruikt voor het verzorgen van trainingen (o.a. uitnodiging, presentielijst en certificaten), het toezenden van onze productinformatie en worden opgenomen in ons register. Indien er geen wettelijke vereisten en/of noodzaak is worden deze gegevens niet aan derde beschikbaar gesteld, zie hiervoor de specifieke richtlijnen.

Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens
Alle deelnemers en contactpersonen die met ons persoonsgegevens hebben gedeeld kunnen, zonder opgaaf van reden, de gegevens laten verwijderen. U stuurt hiervoor een e-mail naar info@terratrainingen.nl met onderwerp “Verzoek verwijdering persoonsgegevens”. Alle gegevens worden dan binnen 5 werkdagen verwijderd*. Het verwijderen van de gegevens betekend dat niet meer aantoonbaar gemaakt kan worden dat bepaalde trainingen gevolgd zijn. Bij verzoek tot verwijdering persoonsgegevens vrijwaart deelnemer Terra trainingen zich van het aantoonbaar maken van zijn/haar scholingsverplichtingen.

Deelnemers hebben voor het toezenden van onze productinformatie apart de mogelijkheid om zich per mailing uit te schrijven. Deze uitschrijfmogelijkheid heeft men onderaan elke mailing. De uitschrijving heeft dan alleen betrekking tot het toezenden van productinformatie.

Beveiliging van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die aan Terra trainingen worden verstrekt worden op verschillende manieren beschermd. De gegevens die digitaal worden bewaard zijn beveiligd met een minimaal beveiligde verbinding van 256 bits. Het gaat hier dan voornamelijk om NAW gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Gegevens de een hogere bescherming vragen (o.a. BSN) worden uitsluitend offline bewaard, mits dit noodzakelijk is.

Aansprakelijkheid
Het opslaan van persoonsgegeven brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Terra trainingen past hierdoor verschillende veiligheidstechnieken toe om uw gegevens te beschermen. Met het inzetten van de verschillende veiligheidstechnieken zal Terra trainingen streven naar een optimale beveiliging, echter een 100% garantie kan hierop nooit gegeven worden. Terra trainingen kan hierdoor nimmer aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van deze gegevens.

Specifieke richtlijnen
Bij enkele cursussen en/of opleidingen is het noodzakelijk meer informatie van deelnemers te verwerken/bewaren dan beschreven bij “de richtlijn in algemene zin”. Bij deze opleidingstrajecten worden examens ingekocht bij externen, dienen deelnemers te worden afgemeld bij een externe instantie en/of hebben wij de wettelijke verplichting extra gegevens te bewaren. Om inzicht te geven hoe de persoonsgegevens verwerkt worden is een overzicht gemaakt per training:

Gewasbescherming
Trainingen die gerelateerd zijn aan het onderwerp gewasbescherming (spuitlicentie, knaagdierbestrijding, mollen en woelratten) dienen licentienummers en geboortedatum na het succesvol afronden van een training afgemeld te worden bij Bureau erkenningen. Bureau erkenningen registreert de vakbekwaamheidsbewijzen en nascholing hiervan.

Inkoop examens
Examens die worden afgenomen bij o.a. VCA, Wet natuurbescherming en boomveiligheidscontroleur zijn extern ingekocht. Hierbij worden naam, geboortedatum en geboorteplaats gedeeld met de leverancier van de examens. Bij voldoende resultaat kunnen de gegevens van deelnemer worden opgenomen in een openbaar registeren, zodat het voor derde te verifiëren dat een certificering behaald is.

MBO opleiding
Bij het volgen van een mbo-opleiding of gedeelte daarvan kunnen op basis van wettelijke verplichting BSN, NAW, onderwijsverleden, praktijkovereenkomsten, informatie stagebedrijf en afgelegde examens bewaard. Deze gegevens worden gedeeld met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en ter beschikking gesteld voor inspecties die worden uitgevoerd door de inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.

Code 95
Opleidingen die voor de nascholing van vrachtwagenchauffeurs (code 95) moeten meetellen worden de persoonsgegevens gedeeld met het CBR. De gegevens die bij het CBR gemeld worden zijn o.a. BSN, NAW-gegevens en geboortedatum. Het delen van deze gegevens is noodzakelijk om de registratie van de nascholingspunten mogelijk te maken.

Werkgever
Bij het opgeven van een cursus/opleiding heeft ieder de mogelijkheid factuurgegevens op te geven. Op verzoek kan door het opgegeven deze partij gegevens over deelnemer, te volgen cursus/opleiding worden opgevraagd. De naam van desbetreffende deelnemer wordt daarnaast standaard op de factuur van de onderwijsactiviteiten vermeld.

* Persoonsgegevens worden pas verwijderd wanneer aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. Indien noodzakelijk kunnen de gegevens nog gebruikt worden voor het invorderen van openstaande betalingsverplichtingen.