Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Alle overeenkomsten van Terra trainingen B.V. afgesloten met opdrachtgevers, leveranciers en derden vallen onder deze genoemde algemene leveringsvoorwaarden, voor zover hiervan niet schriftelijk wordt afgeweken door ieder der partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door schriftelijke bevestiging van de opdracht of het sturen van een schriftelijk bevestiging (brief of email) naar de opdrachtgever. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, hoe dan ook genoemd, van de opdrachtgever, leverancier of derden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij ook dit weer schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart Terra trainingen B.V. voor alle schadeclaims van een deelnemer wanneer Terra trainingen B.V. zich niet op deze algemene voorwaarden kan beroepen.

Artikel 2 - Offerte / Opdrachtovereenkomsten

Offertes aangevraagd bij Terra trainingen B.V. hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening tenzij in de overeenkomst een andere periode wordt gemeld. Terra trainingen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de acceptatie van opdrachtgever nog niet is ontvangen heeft Terra trainingen de mogelijkheid het aanbod in de offerte in te trekken, zonder opgave van reden. Terra trainingen kan dan niet gehouden worden aan het geoffreerde voorstel.

Wijzigingen die door opdrachtgever aangebracht worden op de opdrachtovereenkomst zijn slechts bindend wanneer Terra trainingen B.V. deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard. Voorstellen tot wijzigingen kunnen slechts doorgevoerd worden wanneer de opdracht nog geen aanvang heeft genomen. Eventuele meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever biedt, wanneer Terra trainingen B.V. in gebreken blijft, een redelijke termijn om betreffende tekortkoming te herstellen en haar verplichtingen na te komen. Onder tekortkomingen wordt hierbij verstaan: afwezige docenten door ziekten, te laat geleverde examenmateriaal, etc. Opdrachtgever dient schriftelijk en onderbouwd de geconstateerde tekortkoming te melden bij Terra trainingen B.V, waarna de redelijke termijn ingaat voor het herstel.

Artikel 3 - Uitvoering van de opdracht

Terra trainingen B.V. zal alles in het werk stellen om overeengekomen uitvoeringsafspraken na te komen. Hierbij houdt Terra trainingen zich het recht voor tijden en data en locaties te wijzigen. Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden overleggen partijen zo spoedig mogelijk om te komen tot aangepaste data en tijden voor uitvoering, zonder dat Terra trainingen verplicht is mogelijk ontstane schade te vergoeden. Wanneer de opdrachtgever gemaakte uitvoeringsafspraken niet nakomt zonder dat er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden zijn meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Binnen de uitvoering van een opdracht wordt de duur gedefinieerd door twee termen. Een dagdeel bestaat uit 3 klokuren les, waarbij rook- en/of koffiepauzes zijn inbegrepen. Indien er sprake is van een lesdag bestaat deze lesdag uit twee dagdelen met daartussen circa 30 minuten lunchpauze. Ook in deze dagdelen zijn rook- en/of koffiepauzes inbegrepen. Bij het verzorgen van een training op locatie van de opdrachtgever dient deze te zorgen voor een werkbare omgeving. Bij het theoriegedeelte van de training betekent dit dat elke deelnemer over voldoende ruimte moet beschikken (richtlijn 1 meter bureau). Indien er sprake is van een praktijkgedeelte op locatie dient de opdrachtgever te zorgen voor een werkbare ruimte. Dit betekent dat onnodige obstakels verwijderd dienen te worden en er voldoende werkruimte beschikbaar moet zijn voor de cursusgroep.

Indien er sprake is van ontwikkeling van lesmateriaal of ander product/dienst waarbij niet duidelijk vast te stellen is wat de einddatum van het project is, wordt de termijn van 3 maanden aangehouden om de opdracht van te ronden. Begin van deze termijn is na het tekenen van de opdrachtovereenkomst. Hier kan alleen schriftelijk van worden afgeweken en de termijn kan met maximaal nog 3 maanden verlengd worden. Indien opdrachtgever gestart is met een training (o.a. zelfstudie of e-learning) dient hij/zij binnen 6 maanden na inschrijfdatum de volledige training (incl. een eventueel examen) te hebben afgerond. Indien opdrachtgever deze termijn overschrijdt kan Terra trainingen niet gehouden worden aan het volledig leveren van het product en/of dienst en heeft het recht de toegang tot lesmateriaal en/of examens te blokkeren.

Wordt er tijdens de training gebruik gemaakt van materiaal, apparatuur en/of examens van derden zijn de voorwaarden die door deze derden gebruikt worden eveneens van toepassing, mits dit de voorwaarden van Terra trainingen B.V. niet schendt. Het is aan opdrachtgever de taak om navraag te doen of de voorwaarden van derden van toepassing zijn op het uit te voeren traject.

Artikel 4 - Klachtenregeling

Klachten van opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de opdracht moeten schriftelijk worden ingediend binnen de termijn van twee weken na constatering van de mogelijke tekortkoming die geleid heeft tot het doen van de klacht. Indien klachten na deze termijn ingediend worden kan Terra trainingen deze niet-ontvankelijk verklaren en daarmee de klacht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5 - Betaling

De betaling van de factuur dient binnen de termijn van dertig dagen door de opdrachtgever te worden voldaan door overmaking op het op de factuur vermelde banknummer en onder vermelding van het factuurnummer. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever in gebreke gebleven zonder dat hiervoor door Terra trainingen B.V. verdere ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien de opdrachtgever binnen vijfenveertig dagen niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan wordt het factuurbedrag verhoogd met de maximale wettelijke administratiekosten. Overige kosten om het factuurbedrag te verhalen zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Tevens dient de opdrachtgever de wettelijke rente te voldoen over het openstaande bedrag.

Artikel 6 - Prijzen

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw daar waar van toepassing. Elke wijziging van het btw-tarief zal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 7 - Gedragsregels

Opdrachtgever en Terra trainingen B.V. houden zich tijdens de uitvoering aan het in maatschappelijk verkeer gebruikelijk sociaal gedrag. Bij afwijkend en/of storend gedrag door de deelnemers staat het Terra trainingen B.V. vrij deelnemers uit te sluiten van verdere deelname. Uitsluiting van verdere deelname betekent geen vergoeding c.q. vermindering van betaald of te betalen factuurbedragen.

Bij afwezigheid van deelnemer(s) bestaat er geen verplichting door Terra trainingen betreffende lessen te herhalen. Indien gewenst kan de deelnemer zich wel laten vervangen door een derde, mits hiervoor geen materiaal en/of examens zijn besteld op naam van de deelnemer.

Artikel 8 – e-Learning

Terra trainingen B.V. draagt zorg dat lesmateriaal in de Terra trainingen academie bij een storing binnen 5 werkdagen weer toegankelijk is, dit nadat er schriftelijk melding door de opdrachtgever van is gemaakt.

De toegang tot alle e-learning trainingen worden na 6 maanden opgeheven en de deelnemer kan de training niet meer volgen. Dit kan verkort worden wanneer de deelnemer de eindtoets gekoppeld aan de training eerder heeft afgerond of dat er misbruik gemaakt wordt van het gebruikte account. Hieronder verstaan we o.a.: meerdere personen toegang hebben tot de training, schade toegebracht wordt aan de software en/of het kopiëren van de software. Indien het lesmateriaal niet meer door de erkende instanties wordt goedgekeurd heeft Terra trainingen B.V. het recht deelname voortijdig te beëindigen. De opdrachtgever heeft hierbij recht op restitutie van het cursusgeld. De opdrachtgever vrijwaart Terra trainingen B.V. van eventuele kosten/schade die zijn ontstaan door deze voortijdig beëindiging.

Artikel 9 - Intellectueel eigendomsrecht

Het is niet toegestaan om ontwikkelde leermiddelen of andersoortige producten van Terra trainingen B.V. geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band tenzij schriftelijk overeengekomen met Terra trainingen B.V. Ook het gebruik of verkoop van genoemde producten anders dan voor de training of als naslagwerk door de deelnemer is niet toegestaan. Bij het niet navolgen van deze bepaling is de opdrachtgever schadeplichtig tegenover Terra trainingen B.V.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht berusten bij Terra trainingen B.V. welke niet betalingsverplicht is tot het hebben van dit recht naar de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. Bij overdracht van eigendomsrecht naar opdrachtgever is het laatstgenoemde niet toegestaan producten aan derden ter beschikking te stellen voor uitvoering zonder schriftelijke toestemming van Terra trainingen B.V.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Terra trainingen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan door opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Terra trainingen B.V. voor aanspraken door deelnemers over onveilige situaties of ontstaan letsel tijdens de training uitgevoerd onder verantwoordelijkheid op een door de opdrachtgever aangewezen locatie. Opdrachtgever draagt zorg voor uitvoering van gestelde criteria uit de Arbowetgeving tijdens de trainingsactiviteiten.

Terra trainingen B.V. aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor wijzigingen of het niet uitbetalen van subsidiebedragen. De opdrachtgever erkent dat Terra trainingen B.V. alleen een adviserende rol heeft bij het aanvragen van subsidies en hierom nimmer aansprakelijk gesteld kan worden.

Aansprakelijkheid voor schade ontstaat niet eerder dan deze naar behoren wordt aangetoond en in rechte is vastgesteld. Ontstane toerekenbare schade is gemaximeerd tot het totaalbedrag van de (deel)opdracht waar de aangetoonde schade is ontstaan. Alle verdere schade van welke aard dan ook is uitgesloten.

Artikel 11 - Annulering

Annulering van een overeengekomen opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de training. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van de kosten van de opdracht zoals vastgesteld in de overeenkomst. Wanneer annulering twee weken voor aanvang plaatsvindt dient het volledige overeengekomen factuurbedrag betaald te worden.

Na aanvang van de cursus of opleiding is het niet mogelijk, los van reden of oorzaak, enige vorm van restitutie van het betaalde factuurbedrag terug te krijgen. Er kan geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht bij koop op afstand. De producten en diensten van Terra trainingen zijn alle tijdsgebonden en vallen onder de uitzonderingen. Geboden mogelijkheid van gespreide betaling ontslaat de opdrachtgever niet van het voldoen van het volledige overeengekomen factuurbedrag. Wanneer op verzoek van de opdrachtgever de training verplaatst wordt zijn kosten welke voortvloeien uit deze opdracht voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is een minimale vergoeding verschuldigd voor noodzakelijke administratiekosten van € 75,00 per gebeurtenis.

Terra trainingen B.V. heeft het recht om cursussen die via de open inschrijvingen worden verzorgd, voor aanvang kosteloos te annuleren. Hiertoe kan zij besluiten indien: locatie niet beschikbaar blijkt te zijn, onvoldoende deelnemers zich hebben aangemeld voor de cursus en eventueel andere verhinderingen die zich voordoen waardoor de training niet verzorgd kan worden. Terra trainingen B.V. zal hierbij altijd streven om dit circa 7 dagen voorafgaande aan de start te melden.

Artikel 12 - Overmacht

Wanneer zich een overmacht situatie voordoet die het tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk maakt de opdracht uit te voeren is Terra trainingen B.V. toegestaan de overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Hiervoor is Terra trainingen B.V. niet verplicht enige vorm van schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, ziekten van trainers, stakingen, boycot, bedrijfsacties, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, machinebreuk en overige omstandigheden, waardoor de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid niet kan verlangen.

Artikel 13 - Non-concurrentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om binnen de periode van 24 maanden na beëindiging van een opdracht betrokken medewerkers c.q. uitvoerders van de opdracht van Terra trainingen B.V. (ongeacht functie of specialisatie) actief dan wel passief te benaderen om betaald of onbetaald werkzaamheden voor de opdrachtgever te gaan verrichten in welke vorm dan ook.

Wanneer de opdrachtgever zich hieraan niet houdt zal Terra trainingen B.V. de opdrachtgever zonder noodzakelijke verdere ingebrekestelling een direct opeisbare boete opleggen van € 5.000,- met een boete van € 1000,- per dag of gedeelte van een dag zolang de overtreding duurt tot een maximum van € 200.000,-.

Bij overtreding van dit beding verbeurt de opdrachtgever zonder enigerlei vorm van ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 1000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 200.000,-.

Artikel 14 - Ontbinding

Terra trainingen B.V. is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden wanneer: de opdrachtgever in staat van surseance van betaling is of er faillissement is of wordt aangevraagd; de opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid verliest of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt terwijl door Terra trainingen B.V. hieromtrent schriftelijk per aangetekende post is gemaand.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

Terra trainingen verwerkt de door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die op iedere opdracht van Terra trainingen van toepassing is. Opdrachtgever verklaart deze verwerkersovereenkomst te hebben gezien en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 16 – Overheidsmaatregelen (o.a. COVID-19)

Opdrachtgever en Terra trainingen spannen zich maximaal in om te voldoen aan overheidsmaatregelen wanneer dit in noodverordening en/of wetgeving de burgervrijheden zijn beperkt. Opleidingstrajecten worden uitsluitend conform de maatregelen van de betrokken (semi)overheidsinstanties verzorgd. Terra trainingen is hiervoor verantwoordelijk wanneer de training via de open inschrijvingen wordt aangeboden en opdrachtgever wanneer de training op locatie verzorgd wordt.

M.b.t. de COVID-19 maatregelen verklaart opdrachtgever dat het volgen van de bijeenkomst noodzakelijk is voor de continuering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

Terra trainingen heeft de bevoegdheid wanneer een training niet voldoet aan de dan betreffende maatregelen de training niet te verzorgen. Hierbij vervalt de betalingsverplichting van opdrachtgever richting Terra trainingen niet, immers opdrachtgever had hiervoor zorg moeten dragen.

Artikel 17 – Organisatiestructuur

Opdrachten die aangegaan worden vanuit www.terratrainingen.nl kan afhankelijk van de opdracht uitgevoerd worden door Terra trainingen BV (wel Btw-plichtig) óf Terra opleidingen BV (niet Btw-plichtig) óf Holland College BV. Ongeacht welke organisatie de opdracht uitvoert blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 18 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland. Op alle overeenkomsten, orders en offertes en aanbiedingen is het Nederlands recht exclusief van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en hier op te vragen. De voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd per 1 mei 2020.

Copyright Terra Trainingen 2024