Menu

Opleiding Hovenier

Hovenier zijn is een prachtig en veelzijdig beroep. U werkt veel buiten, heeft contact met klanten en zet wensen om in de meest uiteenlopende en prachtige projecten. De sector kenmerkt zich steeds meer door de hoge expertise van haar mensen. Alle kennis en vaardigheden die u als hovenier dient te beheersen zijn door ons verwerkt in de opleiding hovenier.

  

De opleiding hovenier kenmerkt zich door het vakspecialistische karakter. Alles rondom bodemkunde tot aan de calculatie en het daarbij horende klantencontact is hierin verwerkt. Tijdens de opleiding werkt u nauw samen met uw werkgever of stagebedrijf om, alle kennis die u in de lessen opdoet, in de praktijk in uitvoering te brengen. De beroepspraktijkvorming (BPV) is dan ook een cruciaal onderdeel van de opleiding.

 

Start avondopleiding vanaf 23 september 2019 (Locatie: Hazerswoude-Rijndijk)
Wilt u meer informatie of het intake-examen afnemen op 20 augustus, meldt u aan via het vrijblijvende aanmeldformulier!

Hoe werkt het?

X

De opleiding hovenier is een erkende beroepsopleiding op mbo niveau 3. We bieden de opleiding uitsluitend als volledig maatwerktraject aan. Deelnemers met veel of weinig kennis van het hoveniersvak zullen hierdoor met een verschillend tempo de opleiding kunnen doorlopen.

 

De opleiding is opgebouwd rond een aantal vakspecialistische kerntaken die u tijdens het uitoefenen van uw beroep zult tegenkomen. Daarnaast bestaat de opleiding uit een aantal algemene modules. Hiermee zorgen wij ervoor dat het onderwijsprogramma voldoet aan het kwalificatiedossier waarin de eisen voor de opleiding vanuit de overheid staan beschreven. Binnen de opleiding heeft ook de praktijk een prominente plek om de gewenste kennis/vaardigheden aan te leren. Vakman zijn leert u tenslotte grotendeels in de praktijk! Deze beroepspraktijkvorming (BPV) is dan ook een verplicht onderdeel binnen de opleiding hovenier. U zult per jaar dan ook minimaal 600 uur werkzaam moeten zijn in de sector. Dit kan via een stage-overeenkomst, maar ook gewoon in dienstverband. In beide situaties zult u, afhankelijk van uw onderwijsprogramma, opdrachent in de praktijk moeten uitvoeren.

 

Welke lessen kunt u volgen?

Er worden voor de opleiding hovenier in totaal 23 lessen verzorgd, naast een aantal zelfstudie onderdelen. Welke lessen u moet volgen is geheel afhankelijk van uw kennis en ervaring en wordt tijdens de intake vastgesteld. Het onderstaande programma is voor de volledige opleiding en is geen rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. In de volledige opleiding worden o.a. de volgende onderdelen behandeld:

Generieke onderdelen: Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap

Vaktechnisch: plantenkennis, bodemkunde, bemestingsleer, aanleg/onderhoud tuinen, landmeten, begroten, tuinontwerp

Specialisaties: blijvend fit, arbo & hulpverlenging, de levende tuin (optioneel: ondernemerschap mbo)

De kosten en duur van de opleiding is afhankelijk van het onderwijsprogramma dat vanuit de intake aan u wordt voorgeschreven. We maken hierbij gebruik van de volgende drie pakketten:

 

Volledig programma (€ 3.495,-)
U volgt een deel of het volledige programma met vaktechnische, generieke lessen en de specialisatie. Dit programma gaat uit van enige tot minimale kennis van de aangeboden lesstof. De duur van de opleiding komt hiermee uit op1 - 2 jaar.

 

Verkorte programma (€ 1.995,-)

Uit de intake blijkt dat u op vaktechnisch gebied kennis/vaardigheden al redelijk beheerst en slechts een deel van de opleiding moet volgen (max. 40% van de lessen). U doorloopt wel zelfstandig vakken zoals Nederlands, rekenen, de specialisaties, etc.

 

Vaktechnisch programma (€ 1.995,-)

U hoeft geen erkend diploma, maar wil wel werkzaam als hovenier. U volgt dan alleen de vaktechnische vakken en de onderdelen Nederlands, rekenen en de specialisaties hoeft u niet te doorlopen. 

 

Overige kosten:

- Intake (gratis)

 

- Lesmateriaal (€ 350,-)
U krijgt bij de start van de opleiding lesmateriaal aangeboden dat gebruikt moet worden voor zelfstudie en lessen.

 

- Examens - herkansing (€ 45,- tot € 295,- per examen)
Binnen het onderwijsprogramma is één examen per onderdeel opgenomen. Mocht u het examen onvoldoende hebben afgerond of wilt u het examen opnieuw afleggen dan worden er kosten voor een herkansing berekend. De kosten van de herkansing zijn afhankelijk van het examen dat moet worden afgelegd.

 

Bij uitzondering kan worden afgeweken van de standaard pakketten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie.

studieduur

Studieduur

6 maanden tot 3 jaar
Leerweg en niveau

Leerweg en niveau

Derde leerweg, niveau 3
Studiemethode

Studiemethode

Klassikaal, zelfstudie en BPV
diploma

Diploma

Erkende mbo-diploma
certificate

Erkening

Ministerie van OC&W
Brochure

Informatie aanvragen

Aangezien de opleiding volledig als maatwerktraject wordt aangeboden is de examinering voor ons erg belangrijk. Hierbij laat u zien dat u de benodigde kennis en vaardigheden die van u verwacht worden ook daadwerkelijk beheerst. Is er tijdens de intake een te rozekleurig beeld geschetst zal de afronding van de opleiding lastig te behalen zijn. De manier van examinering staat beschreven in de Onderwijs- en examenreglement (OER). Hierbij is het theorie-examen wellicht de bekendste, maar ook een Proeve van bekwaamheid zal veel gebruikt worden. Deze manier van examinering laat ons uw vaardigheden zien in de praktijk. Alle examens die worden afgenomen staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Bij de start van de opleiding zit in het lesgeld de mogelijkheid om elk examen één keer af te leggen. Heeft u een examen niet voldoende afgerond zult u deze moeten herkansen. Ook kunt u een examen herkansen om een hoger resultaat te behalen. Voor een herkansing berekenen we extra kosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het examen. Zo zal een theorie-examen aanzienlijk goedkoper zijn dan een Proeve van bekwaamheid, dit in verband met de duur en inspanning die het examen van ons of een externe partij vraagt.

 

Diplomering

Wanneer u alle onderdelen van een opleiding heeft behaald volgt de diplomering. Het diploma wat aan u wordt uitgereikt is erkend door het ministerie van OC&W en heeft hiermee een wettelijke waarde die gelijk staat aan de diploma's die worden uitgegeven door ROC's en AOC's. Het diploma staat bij het ministerie geregistreerd onder crebonummer 25455. Het diploma is hiermee te gebruiken om door te stromen naar een vervolgopleiding. U ontvangt vanuit ons naast de diploma óók een cijferlijst met de daarop behaalde scores. Mogelijke vervolgopleidingen die u kunt volgen zijn:

 

  • Opzichter/uitvoerder openbare ruimte

Op basis van de intake wordt een onderwijsprogramma voor u samengesteld. Dit onderwijsprogramma kan bestaan uit klassikale lessen, zelfstudie en specifieke BPV-opdrachten. Hoe het onderwijsprogramma er voor u uit komt te zien is volledig afhankelijk van de kennis en vaardigheden die u bij aanvang van de opleiding beheerst. Binnen de opleiding zal de nadruk altijd liggen op het leren in de praktijk. 

 

Klassikale lessen of zelfstudie

De klassikale lessen worden door trainers gegeven die jarenlang in de sector actief zijn (geweest). Er geldt voor de klassikale lessen geen aanwezigheidsplicht. U kunt hierdoor zelf bepalen of u de lesstof via zelfstudie of een les tot u wilt nemen.  Ons advies blijft hierbij altijd de klassikale lessen te volgen, daar interactie met de trainer beter blijft beklijven.

 

BPV-opdrachten

Het in uitvoering brengen van de opgedane kennis in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de BPV. Theoretisch kunnen uitleggen hoe iets werkt is iets anders dan de activiteit daadwerkelijk uitvoeren. De intake geeft dan ook aan welke BPV-opdrachten u moet maken om de benodigde kennis in de praktijk op te doen. Deze BPV-opdrachten maakt u in samenspraak met uw BPV-begeleider van uw bedrijf. Hij zal deze opdrachten dan ook in uw situatie beoordelen en feedback geven.